" "

Heinz Netherlands | Gebruiksvoorwaarden

Heinz BBQ Burger Workshop | Heinz Tikkie Terug | Heinz Voorraadpot | Heinz Braadpan | HEINZ BBQ EN LEREN SCHORT | HEINZ DESIGN JE LABEL

ACTIEVOORWAARDEN: HEINZ BBQ BURGER WORKSHOP
Nederland
Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de actie ("Actie") zoals omschreven in artikel 3 en 4 die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V. (gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 1228, 1081 LA Amsterdam) en/of een aan haar gelieerde onderneming (gezamenlijk genoemd "Heinz"). De Actie wordt door Heinz uitgevoerd tezamen met de lokale supermarkten die de Actie aanbieden in hun filiaal. Deze Voorwaarden komen ook ten goede aan de deelnemende supermarkten en kunnen ook door de deelnemende supermarkten worden ingeroepen. Door deel te nemen aan de Actie gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en eventuele algemene voorwaarden van sociale-mediaplatforms – waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook en Instagram– die volledig van toepassing kunnen zijn in aanvulling op deze Voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deelname staat open voor inwoners van Nederland die ten minste 16 (zestien) jaar zijn ten tijde van hun deelname.

1.2 Personen onder de 16 (zestien) jaar hebben de toestemming van een ouder of wettelijke voogd nodig om deel te kunnen nemen aan de Actie.

1.3 Personen die rechtstreeks zakelijk betrokken zijn bij de selectie van de winnaar(s) van de Actie mogen niet deelnemen aan deze Actie.

1.4 Het Privacybeleid en de Disclaimer van Heinz, die online geraadpleegd kunnen worden op www.heinz.eu/privacy-notice en https://www.heinz.nl/termsofuse, zijn van toepassing op de Actie voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden. U heeft daar ook de mogelijkheid om de Voorwaarden op te slaan of een exemplaar daarvan te printen.

1.5 Heinz heeft het recht om deze Voorwaarden gedurende de Actieperiode zonder voorafgaande kennisgeving aan deelnemers aan te passen. De versie van de Voorwaarden die van kracht was op het moment van deelname is van toepassing op de deelnemer.

1.6 Wijzigingen van deze Voorwaarden door Heinz worden gepubliceerd op de hierboven genoemde website.

1.7 Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook of Instagram en is ook niet gelieerd aan Facebook of Instagram.

Artikel 2 – Gegevens

2.1 Om deel te nemen aan de Actie en Heinz in staat te stellen om met u te communiceren, kunt u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken aan Heinz (bijv. naam, (e-mail)adres, (mobiel) telefoonnummer).

2.2 U garandeert dat alle door u verstrekte informatie juist, nauwkeurig en volledig is. Inzendingen met onjuiste informatie worden van deelname aan de Actie uitgesloten.

2.3 Tijdens uw bezoek aan de website van Heinz kunnen gegevens worden verkregen door middel van een cookiebestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De website van Heinz gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. U kunt cookies weigeren door de instelling van uw browser te activeren die u in staat stelt om de plaatsing van cookies te weigeren. Dit kan echter nadelige gevolgen hebben voor de prestaties van de website. Voor nadere informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid, dat online geraadpleegd kan worden op www.heinz.eu/privacy-notice

2.4 De gegevens die u aan Heinz verstrekt, worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor zover en op zodanige wijze als noodzakelijk is voor de in deze Voorwaarden vermelde doeleinden. Heinz zal al het redelijk noodzakelijke doen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met het privacy-beleid van Heinz worden behandeld. Heinz zal uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming verkopen of overdragen aan derden die geen onderdeel zijn van de Kraft Heinz groep.

2.5 Heinz kan persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

a. nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten die zijn aangegaan tussen u en Heinz;

b. nakoming van andere (wettelijke) verplichtingen;

c. om u te voorzien van informatie, producten of diensten waar u Heinz om vraagt of waarvan Heinz denkt dat deze interessant voor u kunnen zijn, indien u Heinz uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om voor zulke doeleinden contact met u op te nemen, met name ten aanzien van de Actie, andere promotionele kansspelen of speciale aanbiedingen; of

d. om de beschikbare prijs bij de winnaar af te leveren.

2.6 Heinz neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging of onrechtmatige of onbevoegde verwerking.

2.7 U hebt het recht een formeel verzoek in te dienen om de informatie die Heinz over u heeft op te vragen. Voorts hebt u het recht om te eisen dat Heinz persoonsgegevens wijzigt of verwijdert. U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de klantenservice van Heinz, zie artikel 8 voor de contactgegevens.

2.8 Persoonsgegevens en computergegevens kunnen gekoppeld worden aan een computer of een IP-adres (Internet Protocol) om het eenvoudiger voor u te maken om informatie van Heinz op te vragen of om deel te nemen aan toekomstige promotionele kansspelen. Er worden uitsluitend computergegevens, niet zijnde persoonsgegevens, gebruikt voor het afstemmen van promotionele kansspelen op uw voorkeuren.

2.9 Indien een ouder of wettelijke voogd toestemming heeft gegeven voor deelname door personen onder de 16 (zestien) jaar, gebruikt Heinz uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie.

Artikel 3 – Prijs

3.1Als deelnemer aan de Actie maakt u kans het volgende te winnen: een van de vijf (5) BBQ Burger Workshops, hierna steeds aangeduid als de “Prijs”.

3.2De BBQ Burger Workshop zal plaats vinden op een door de consument uitgekozen dag in september 2021 en afhankelijk van de coronamaatregelen zal de Prijs binnen of in het openlucht plaatsvinden en bij de consument thuis of op locatie bij the Pitmasters.

3.3De Prijs kan uitsluitend plaatsvinden op een locatie binnen Nederland.

3.4Er wordt rekening gehouden met dieetwensen en allergieën van alle deelnemers door middel van verschillende BBQ menu’s (vis-, vega-, vleesmenu etc.).

3.5De maximale aantal deelnemers aan de BBQ Burger Workshop (inclusief winnaar) zijn tien (10) personen, afhankelijk van de coronamaatregelen behoudt Heinz zich het recht het maximale aantal deelnemers aan te passen.

3.6BBQ apparatuur, eten, drinken en een suprise box zijn inbegrepen in de workshop. De winnaar krijgt hier gedetailleerde informatie over na afloop van de actieperiode.Artikel 4 – Actie

4.1De Actie is geldig in een deelnemende supermarkt waar een display staat die de Actie aankondigt (de Actiedisplay).

4.2De Actie wordt door Heinz aangeboden tussen 28 Juni 2021 en 31 augustus 2021. Deelnemende supermarkten kunnen zelf bepalen of zij de Actie in hun supermarkt aanbieden en gedurende welke periode. In de betreffende supermarkt loopt de Actie zolang de Actiedisplay op de winkelvloer staat (de Actieperiode). De precieze data van de Actieperiode worden door de deelnemende supermarkten bepaald en kunnen dus van supermarkt tot supermarkt verschillen. Informeer bij de supermarkt waarin u aan de Actie wenst deel te nemen naar de precieze begin- en einddatum van de Actieperiode.

4.3U kunt meedoen aan de Actie door het kopen van 2 Heinz (koude) sauzen in flesverpakking. Om kans te maken om te winnen, dient u de aankoopbon van de hiervoor genoemde producten, met daarop uw naam en telefoonnummer, te versturen naar het e-mailadres dat is vermeld op de display (www.WinHeinzNL.com). Zowel de datum die op de aankoopbon staat, als de datum waarop u de aankoopbon verstuurt naar het e-mailadres (WinHeinz@kraftheinz.com), moeten binnen de Actieperiode vallen.

4.4Heinz selecteert na afloop van de Actieperiode willekeurig vijf (5) winnaars uit alle ontvangen aankoopbonnen. Het besluit van Heinz is definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

4.5De winnaars van de Prijs worden binnen 14 kalenderdagen na het einde van de Actieperiode telefonisch en/of per post en/of per e-mail op de hoogte gesteld, aan de hand van de contactgegevens die de deelnemers ten tijde van deelname verstrekt hebben.

4.6Heinz zal alle redelijke inspanningen betrachten om contact op te nemen met de winnaar. Indien de winnaar niet bereikt kan worden of niet beschikbaar is, behoudt Heinz zich het recht voor om de Prijs aan een nieuwe geselecteerde winnaar aan te bieden.

4.7Winnaars kunnen maar één keer winnen gedurende de Actieperiode.

4.8De Prijs is persoonsgebonden. De Prijs kan niet geretourneerd worden en is niet-overdraagbaar en de Prijs kan niet worden omgeruild voor geld.

4.9Heinz behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs aan te bieden van een gelijke of grotere waarde indien de oorspronkelijk aangeboden Prijs niet meer beschikbaar is.

4.10Kansspelbelastingen of -heffingen die bij de toekenning van de prijs verschuldigd zijn op grond van de belastingwetgeving van het rechtsgebied waar zich voor dergelijke belastingdoeleinden een belastbaar feit geacht wordt voor te doen, zijn voor zover wettelijk toegestaan voor rekening van Heinz. Alle vormen van andere buitenlandse, binnenlandse of lokale belastingen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot individuele inkomstenbelastingen) die door een desbetreffend rechtsgebied opgelegd kunnen worden of waarvoor zij een aanslag op kunnen leggen als gevolg van deelname aan de Actie of de toekenning van de Prijs zijn voor rekening van de desbetreffende winnaar van de Prijs en/of de deelnemer.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1Door deelname aan de Actie gaat u ermee akkoord dat deelname aan de Actie voor uw eigen risico is.

6.2Heinz aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect, in verband met de Actie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:


a. de Prijs/Prijzen;

b. de annulering, onderbreking of aanpassing van de Actie;

c. onrechtmatig gebruik van door derden gebruikte systemen.

Artikel 7 – Rechten van Heinz

7.1Heinz behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, inzendingen uit te sluiten die niet zijn ingediend in overeenstemming met deze Voorwaarden of de toepasselijke wettelijke verplichtingen zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade. Het besluit van Heinz is in alle gevallen definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

7.2Heinz behoudt zich het recht voor om alternatieve winnaars te selecteren indien een winnaar een van deze Voorwaarden heeft geschonden.

7.3Heinz behoudt zich het recht voor om de Actie zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te annuleren, uit te stellen of aan te passen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade.

7.4De Actie en/of de Prijs mag niet gebruikt worden om:

a. uiting te geven aan politieke, religieuze, gewelddadige, seksuele of racistische opvattingen die onrechtmatig of in strijd met de goede zeden zijn;

b. te beledigen, pesten, discrimineren of seksuele toespelingen te maken;

c. schadelijke software (bijv. virussen of wormen) op de software van Heinz te plaatsen;

d. de reputatie van Heinz te schaden;

e. inbreuk te maken op de (intellectuele-eigendoms)rechten van derden.

Artikel 8 – Contactgegevens

8.1 Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de Actie of deze Voorwaarden, neemt u dan contact op met:

H.J. Heinz B.V.
T.a.v. Heinz Consumentenservice o.v.v. Heinz BBQ Burger Workshop
Postbus 87118
1080 JC Amsterdam
Telefoonnummer: 0800-0234 888


Artikel 9 – Diversen

9.1 Indien en voor zover bepalingen van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn of nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard door een rechter laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

9.2 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.3 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam of aan een rechtbank die zich dichter bij de woonplaats van de deelnemer bevindt.