Heinz Netherlands | Gebruiksvoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN HEINZ BLACK GARLIC MAYO
Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de actie ("Actie") zoals omschreven in artikel 3 en 4 die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V. (gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 1228, 1081 LA Amsterdam) en/of een aan haar gelieerde onderneming (gezamenlijk genoemd "Heinz"). Door deel te nemen aan de Actie gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en eventuele algemene voorwaarden van sociale-mediaplatforms – waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook en Instagram– die volledig van toepassing kunnen zijn in aanvulling op deze Voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

1.1Deelname staat open voor inwoners van Nederland die ten minste 16 (zestien) jaar zijn ten tijde van hun deelname.

1.2Personen onder de 16 (zestien) jaar hebben de toestemming van een ouder of wettelijke voogd nodig om deel te kunnen nemen aan de Actie.

1.3Personen die rechtstreeks zakelijk betrokken zijn bij de selectie van de winnaar(s) van de Actie mogen niet deelnemen aan deze Actie.

1.4Het Privacybeleid en de Disclaimer van Heinz, die online geraadpleegd kunnen worden op www.heinz.eu/privacy-notice , zijn van toepassing op de Actie voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden. U heeft daar ook de mogelijkheid om de Voorwaarden op te slaan of een exemplaar daarvan te printen.

1.5Heinz heeft het recht om deze Voorwaarden gedurende de Actieperiode zonder voorafgaande kennisgeving aan deelnemers aan te passen. De versie van de Voorwaarden die van kracht was op het moment van deelname is van toepassing op de deelnemer.

1.6Wijzigingen van deze Voorwaarden door Heinz worden gepubliceerd op de hierboven genoemde website.

1.7Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook of Instagram en is ook niet gelieerd aan Facebook of Instagram.

Artikel 2 – Gegevens

2.1Om deel te nemen aan de Actie en Heinz in staat te stellen om met u te communiceren, kunt u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken aan Heinz (bijv. naam, (e-mail)adres, (mobiel) telefoonnummer).

2.2U garandeert dat alle door u verstrekte informatie juist, nauwkeurig en volledig is. Inzendingen met onjuiste informatie worden van deelname aan de Actie uitgesloten.

2.3Tijdens uw bezoek aan de website van Heinz kunnen gegevens worden verkregen door middel van een cookiebestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De website van Heinz gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. U kunt cookies weigeren door de instelling van uw browser te activeren die u in staat stelt om de plaatsing van cookies te weigeren. Dit kan echter nadelige gevolgen hebben voor de prestaties van de website. Voor nadere informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid, dat online geraadpleegd kan worden op www.heinz.eu/privacy-notice.

2.4De gegevens die u aan Heinz verstrekt, worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor zover en op zodanige wijze als noodzakelijk is voor de in deze Voorwaarden vermelde doeleinden. Heinz zal al het redelijk noodzakelijke doen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met het Privacybeleid van Heinz worden behandeld. Heinz zal uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming verkopen of overdragen aan derden die geen onderdeel zijn van de Kraft Heinz groep.

2.5 Heinz kan persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

a. nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten die zijn aangegaan tussen u en Heinz;

b. nakoming van andere (wettelijke) verplichtingen;

c. om u te voorzien van informatie, producten of diensten waar u Heinz om vraagt of waarvan Heinz denkt dat deze interessant voor u kunnen zijn, indien u Heinz uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om voor zulke doeleinden contact met u op te nemen, met name ten aanzien van de Actie, andere promotionele kansspelen of speciale aanbiedingen; of

d. om de beschikbare prijs bij de winnaar af te leveren.

2.6Heinz neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging of onrechtmatige of onbevoegde verwerking.2.6 Heinz neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging of onrechtmatige of onbevoegde verwerking.

2.7U hebt het recht een formeel verzoek in te dienen om de informatie die Heinz over u heeft op te vragen. Voorts hebt u het recht om te eisen dat Heinz persoonsgegevens wijzigt of verwijdert. U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de klantenservice van Heinz, zie artikel 9 voor de contactgegevens.

2.8Persoonsgegevens en computergegevens kunnen gekoppeld worden aan een computer of een IP-adres (Internet Protocol) om het eenvoudiger voor u te maken om informatie van Heinz op te vragen of om deel te nemen aan toekomstige promotionele kansspelen. Er worden uitsluitend computergegevens, niet zijnde persoonsgegevens, gebruikt voor het afstemmen van promotionele kansspelen op uw voorkeuren.

2.9 Indien een ouder of wettelijke voogd toestemming heeft gegeven voor deelname door personen onder de 16 (zestien) jaar, gebruikt Heinz uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie.

Artikel 3 – Prijs

3.1Als deelnemer aan de Actie kunt u het volgende winnen: Als u @Heinz_nl en volgt op Instagram, het bericht van de winactie die is geplaatst op 27 oktober 2022 leuk vindt en twee Instagram-gebruikers vermeldt onder het bericht van @Heinz_nl en op Instagram, deelt u mee aan de winactie om één van de vijf Heinz Black Garlic Mayo (hierna steeds aangeduid als de “Prijs”) te winnen. De totale waarde van de Prijs is €2,50. In totaal kan de Prijs vijf keer gewonnen worden.

Artikel 4 – Actie

4.1Als deelnemer aan de Actie kunt u het volgende winnen: Als u @Heinz_nl en volgt op Instagram, het bericht van de winactie die is geplaatst op 27 oktober 2022 leuk vindt en twee Instagram-gebruikers vermeldt onder het bericht van @Heinz_nl en op Instagram, deelt u mee aan de winactie om één van de vijf Heinz Black Garlic Mayo (hierna steeds aangeduid als de “Prijs”) te winnen. De totale waarde van de Prijs is €2,50. In totaal kan de Prijs vijf keer gewonnen worden.

4.2De Actie wordt door Heinz aangeboden van donderdag 27 oktober t/m zondag 30 oktober 2022 (de "Actieperiode").

4.3De prijs is persoonsgebonden. De prijs kan niet geretourneerd worden en is niet-overdraagbaar en de prijs kan niet worden omgeruild voor geld.

4.4Heinz behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs aan te bieden van een gelijke of grotere waarde indien de oorspronkelijk aangeboden prijs niet meer beschikbaar is.

4.5Kansspelbelastingen of -heffingen die bij de toekenning van de prijs verschuldigd zijn op grond van de belastingwetgeving van het rechtsgebied waar zich voor dergelijke belastingdoeleinden een belastbaar feit geacht wordt voor te doen, zijn voor zover wettelijk toegestaan voor rekening van Heinz. Alle vormen van andere buitenlandse, binnenlandse of lokale belastingen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot individuele inkomstenbelastingen) die door een desbetreffend rechtsgebied opgelegd kunnen worden of waarvoor zij een aanslag op kunnen leggen als gevolg van deelname aan de Actie of de toekenning van de Prijs zijn voor rekening van de desbetreffende winnaar van de Prijs en/of de deelnemer.

Artikel 5 – Verzendkosten van prijzen

5.1Alle kosten die samenhangen met de verzending van de Prijs worden door Heinz betaald.

5.2De prijs wordt verzonden naar het adres dat is opgegeven bij deelname aan de Actie binnen 4 (vier) weken na het einde van de Actieperiode.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1Door deelname aan de Actie gaat u ermee akkoord dat deelname aan de Actie voor uw eigen risico is.

6.2Door deelname aan de Actie verklaart u dat u de enige rechthebbende bent op de intellectuele-eigendomsrechten op alle materialen en informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerpen, recepten en afbeeldingen, ongeacht de wijze van indiening (bijv. mondeling, elektronisch of schriftelijk), die bij Heinz worden ingediend in verband met de Actie ("Materialen"). U verklaart tevens dat de Materialen geen inbreuk maken op rechten van derden noch anderszins onrechtmatig zijn. Indien de Materialen afbeeldingen bevatten van personen, staat u er voor in dat u toestemming van de betreffende personen heeft om hun afbeeldingen in de Materialen te gebruiken en hun afbeelding openbaar te maken. U vrijwaart Heinz tegen eventuele vorderingen van derden met betrekking tot de Materialen.

6.3Indien Materialen inbreuk maken op rechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn, heeft Heinz het recht om uw inzending te diskwalificeren en u aansprakelijk te stellen voor daardoor veroorzaakte schade.

6.4Heinz is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor Actie-inzendingen en Materialen.

6.56.5 Heinz aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect, in verband met de Actie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

a. de Prijs/Prijzen;

b. de annulering, onderbreking of aanpassing van de Actie;

c. onrechtmatig gebruik van door derden gebruikte systemen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

7.1"Intellectuele Eigendomsrechten" betekent octrooi, octrooirechten, rechten op uitvindingen, nutsmodellen, kwekersrechten, morele rechten, persoonlijkheidsrechten, handelsmerken, handelskleding, goodwill, bedrijfsnamen, organisatienamen, domeinnamen, auteursrecht, ontwerprechten, rechten op gegevens, databankrechten, rechten op know-how, specificaties, receptformuleringen, handelsgeheimen en alle andere intellectuele en industriële eigendommen en soortgelijke of analoge rechten die vallen onder de rechten van elk land (al dan niet geregistreerd, al dan niet nu aanwezig, in de toekomst of nu, en zonder beperking van verlengingen, uitbreidingen, herhalingen of opgebouwde rechten op de actie) en alle lopende aanvragen voor en het recht om toe te passen voor of om hetzelfde te registeren.

7.2Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Materialen worden exclusief eigendom van Heinz en berusten bij Heinz of een aan Heinz gelieerde vennootschap.

7.3Voor zover de juridische eigendom van dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten niet van rechtswege bij Heinz berust, draagt u deze hierbij over en cedeert u aan Heinz alle wereldwijde rechten, eigendommen en belangen ten aanzien van dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten, welke overdracht en cessie hierbij worden aanvaard.

7.4Voor zover wettelijk mogelijk doet u hierbij afstand van eventuele morele rechten en stemt u ermee in om nooit morele rechten jegens Heinz in te roepen, waaronder het inroepen van een recht tot het opeisen van auteurschap, het maken van bezwaar tegen of verhinderen van aanpassingen, of het uitoefenen van controle op de publicatie of distributie ten aanzien van auteursrechtelijk beschermde werken.

7.5Voor de volledigheid geldt dat Heinz het recht heeft om zonder (voorafgaande) kennisgeving en/of uw toestemming Materialen naar eigen goeddunken in te korten, aan te passen of te verwijderen.

7.6Door deel te nemen aan de Actie geeft u Heinz het recht om uw naam en/of Materialen te gebruiken op onder andere:

a. Prijzen; en/of

b. De website van Heinz en sociale-netwerkpagina's, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Twitter, Instagram en Pinterest.

7.7Het plaatsen van hyperlinks naar de Actie is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. Een hyperlink kan alleen gebruikt worden om te verwijzen naar de homepage van de Actie;

b. Advertenties, aanduidingen van auteursrecht en andere kennisgevingen op de homepage van de Actie worden niet verborgen;

c. Het is niet toegestaan om te vermelden dat Heinz uw website sponsort of steunt;

d. Hyperlinks dienen onmiddellijk te worden verwijderd indien Heinz u daarom verzoekt.

Bekijk ook altijd de toepasselijke voorwaarden van de aanbieder van uw website.

Artikel 8 – Rechten van Heinz

8.1Heinz behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, inzendingen uit te sluiten die niet zijn ingediend in overeenstemming met deze Voorwaarden of de toepasselijke wettelijke verplichtingen zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade. Het besluit van Heinz is in alle gevallen definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

8.2Heinz behoudt zich het recht voor om de Actie zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te annuleren, uit te stellen of aan te passen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade.

8.3De Actie-inzending en bijbehorende Materialen kunnen zonder voorafgaande toestemming door Heinz voor intern gebruik en privégebruik worden gebruikt.

8.4Onbevoegde aanpassing van voor de Actie gebruikte softwaretoepassingen zonder de voorafgaande toestemming van Heinz ('hacken') is verboden. Heinz stelt u aansprakelijk voor eventuele schade die daardoor door Heinz geleden wordt.

8.5De Actie en/of de Prijs mag niet gebruikt worden om:

a. uiting te geven aan politieke, religieuze, gewelddadige, seksuele of racistische opvattingen die onrechtmatig of in strijd met de goede zeden zijn;

b. te beledigen, pesten, discrimineren of seksuele toespelingen te maken;

c. schadelijke software (bijv. virussen of wormen) op de software van Heinz te plaatsen;

d. de reputatie van Heinz te schaden;

e. inbreuk te maken op de (intellectuele-eigendoms)rechten van derden.

Artikel 9 – Contactgegevens

9.19.1 Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de Actie of deze Voorwaarden, neemt u dan contact op met:

H.J. Heinz B.V.
T.a.v. Consumentenservice, ovv Frito-winactie
Postbus 87118
1080 JC Amsterdam
Telefoonnummer: 0800-0234 888


Artikel 10 – Diversen

10.1Indien en voor zover bepalingen van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn of nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard door een rechter laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

10.2Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.3Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam of aan een rechtbank die zich dichter bij de woonplaats van de deelnemer bevindt.

One trust Button