Heinz Ketchup Hotel Andaz Amsterdam Prinsengracht

ACTIEVOORWAARDEN  

Nederland

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de Actie ("Actie") zoals omschreven in artikel 3 en 4 die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Amsterdam  (Gustav Mahlerlaan 1228. 1081 LA) en/of een aan haar gelieerde onderneming (gezamenlijk genoemd  "Heinz"). Door deel te nemen aan de Actie gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en eventuele algemene voorwaarden van  sociale-mediaplatforms  –  waaronder begrepen  maar  niet  beperkt  tot  Facebook  –  die volledig van toepassing kunnen zijn in aanvulling op deze Voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

1.1  Deelname staat open voor inwoners van Nederland die ten minste 18 (achttien) jaar zijn ten tijde van hun deelname.

1.2  Personen onder de 18 (achttien) jaar kunnen helaas niet meedoen aan deze actie.

1.3  Mensen die rechtstreeks zakelijk betrokken zijn bij de selectie van de winnaar(s) van de Actie mogen niet deelnemen aan deze Actie.

1.4  Het Privacybeleid en de Disclaimer van Heinz, die online geraadpleegd kunnen worden op https://www.heinz.nl/Privacy-Policy en https://www.heinz.nl/nl- NL/Contact/Disclaimer, zijn van toepassing op de Actie voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden.

1.5   Heinz   heeft   het   recht   om   deze   Voorwaarden   gedurende   de   Actieperiode zonder voorafgaande kennisgeving   aan   deelnemers   aan   te   passen.   De   versie   van   de  Voorwaarden die van kracht was op het moment van deelname is van toepassing op de deelnemer.

1.6  Wijzigingen van deze Voorwaarden door Heinz worden gepubliceerd op de website van Heinz www.heinz.nl, waar u de mogelijkheid hebt om de Voorwaarden op te slaan of een exemplaar daarvan uit te printen.

1.7 Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook en is ook niet gelieerd aan Facebook.

Artikel 2 – Gegevens

2.1 Om deel te nemen aan de wedstrijd en Heinz in staat te stellen om met u te communiceren, kunt u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken aan Heinz (bijv. naam, (e- mail)adres,(mobiel)  telefoonnummer).  De  persoonsgegevens  kunnen  door  Heinz  en partijen die betrokken zijn bij de afhandeling en verzending naar de winnaars gebruikt worden.

2.2  U  garandeert  dat  alle  door  u  verstrekte  informatie  juist,  nauwkeurig  en  volledig  is. Inzendingen met onjuiste informatie nemen niet deel aan de Actie.

2.3  Tijdens uw bezoek aan de website van Heinz kunnen gegevens worden verkregen door middel van een cookiebestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De website van Heinz gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. U kunt cookies weigeren door de instelling van uw browser te activeren die u in staat stelt om de 
plaatsing van cookies te weigeren. Dit kan echter nadelige gevolgen hebben voor de prestaties van de website. Voor nadere informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid,  dat  online  geraadpleegd  kan worden  op  https://www.heinz.nl/privacy- policy.

2.4  De gegevens die u aan Heinz verstrekt, worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor zover en op zodanige wijze als noodzakelijk is voor de in deze Voorwaarden vermelde doeleinden.  Heinz  zal al het  redelijk  noodzakelijke  doen  om  ervoor  te  zorgen  dat  uw gegevens  veilig  en  in overeenstemming  met  het  Privacybeleid  van  Heinz  worden behandeld. Heinz zal uw  persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming verkopen  of  overdragen  aan  derden  die geen  onderdeel  zijn  van  de  Kraft  Heinz Company.

2.5  Heinz kan persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

  a.  nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten die zijn aangegaan tussen u en Heinz;

  b.  nakoming van andere (wettelijke) verplichtingen;

  c.  om u te voorzien van informatie, producten of diensten waar u Heinz om vraagt of waarvan  Heinz denkt  dat  deze  interessant  voor  u  kunnen  zijn,  indien  u  Heinz uitdrukkelijk toestemming  hebt gegeven om voor zulke doeleinden contact met u op te nemen, met name ten aanzien van de Actie, andere promotionele kansspelen of speciale aanbiedingen.

2.6  Heinz neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen   verlies,   beschadiging   of   onrechtmatige   of   onbevoegde verwerking.

2.7  U hebt het recht een formeel verzoek in te dienen om de informatie die Heinz over  u  heeft op  te  vragen.  Voorts  hebt  u  het  recht  om  te  eisen  dat  Heinz persoonsgegevens  wijzigt  
of  verwijderd.  U  kunt  deze  rechten  te  allen  tijde uitoefenen door contact op te nemen met de klantenservice van Heinz, zie artikel 9 voor de contactgegevens.

2.8  Persoonsgegevens  en  computergegevens  kunnen  gekoppeld  worden  aan  een computer  of  een  IP-adres  (Internet  Protocol)  om  het  eenvoudiger  voor  u  te maken  om  informatie  van  
Heinz  op  te  vragen  of  om  deel  te  nemen  aan toekomstige promotionele kansspelen. Er worden uitsluitend computergegevens, niet zijnde persoonsgegevens, gebruikt voor het afstemmen van promotionele kansspelen op uw voorkeuren.


Artikel 3 – Prijs

3.1 Win een driegangendiner voor twee personen. Dit exclusieve driegangenmenu is inclusief bijpassende wijnen per gang, ter waarde van 60 euro per persoon. Deze wijnen worden gekozen door 
het restaurant.  Dit diner kan gereserveerd worden tussen 12 september en 16 september.


3.2  De  actie  betreft  een  winactie,  waarbij  de  consument  een  driegangendiner  kan  winnen, inclusief bijpassende wijnen bij elk gerecht. Om in aanmerking te komen voor deze prijs, dient  de  
consument  te  reageren  op  de  betreffende  facebookpost  of  instagrampost  en daarbij  iemand  te  taggen.  Een  medewerker  van  Heinz  en/of  community  managent bureau trekt vervolgens willekeurig een winnaar.

3.3  Deze prijs kan worden gewonnen bij Heinz en bij Culy. In totaal maken er 4 personen kans om te winnen. Heinz beperkt zich tot 1 winnaar welke 1 persoon mag meenemen.
Heinz is niet gebonden aan de rechten en voorwaarden van Culy.


Artikel 4 – Actie

4.1  Deze Actie start op zijn vroegst op 1 september 2019 en eindigt uiterlijk op 8 september 2019.

4.2  Deelnemers dienen zelf na te gaan of de Actie nog loopt. Alle na dit moment ontvangen  inzendingen zijn automatisch ongeldig.

4.3 De winnaar wordt geselecteerd o.b.v. een willekeurige trekking. De trekking wordt gedaan door een  medewerker  van  Heinz  en/of  community  managent  bureau.  Het  besluit  is definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

4.4 De winnaar van de Actie wordt binnen 24 uur na 8 september 2019 via een reactie onder de post geïnformeerd. De winnaar wordt gevraagd een Privebericht te sturen naar ons. De  winnaar heeft  24 uur  de  tijd  na  deze  geplaatste  reactie  om  een  Privebericht  naar Heinz te sturen via de officiële Facebook of Instagram waarop het bericht geplaatst is, anders wordt er een nieuwe winnaar gekozen.

4.5  Deelnemers kunnen maar maximaal één keer winnen gedurende de Actieperiode.

4.6  De  Prijs  is  persoonsgebonden.  De  Prijs  kan  niet  geretourneerd  worden  en  is  niet 
overdraagbaar en de Prijs kan niet worden omgeruild tegen geld.

4.7  Heinz behoudt zich het recht voor om een alternatieve Prijs aan te bieden van een gelijke of grotere waarde indien de oorspronkelijk aangeboden Prijs niet meer beschikbaar is om redenen die buiten haar macht liggen.

4.8 Kansspelbelastingen of -heffingen die bij de toekenning van de Prijs verschuldigd zijn op grond van  de  belastingwetgeving  van  het  rechtsgebied  waar  zich  voor  dergelijke  belastingdoeleinden  een  belastbaar  feit  geacht  wordt  voor  te  doen,  zijn  voor  zover wettelijk  toegestaan  voor  rekening  van  Heinz.  Alle  vormen  van  andere  buitenlandse, binnenlandse of  lokale   belastingen   (waaronder   begrepen   maar   niet   beperkt   tot individuele  inkomstenbelastingen)  die  door  een  desbetreffend  rechtsgebied  opgelegd kunnen worden of waarvoor zij een aanslag op kunnen leggen als gevolg van deelname aan  de  Actie  of  de  toekenning  van  de  Prijs  zijn  voor  rekening  van  de  desbetreffende winnaar van de Prijs en/of de deelnemer.

4.9  Heinz  is  niet  verantwoordelijk  of  aansprakelijk  voor  enige  aanvullende  uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de acceptatie en uitreiking van de Prijs.


Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Door deelname aan de Actie gaat u ermee akkoord dat deelname aan de Actie voor uw eigen risico is.

5.2  Door  deelname  aan  de  Actie  verklaart  u  dat  u  de  enige  rechthebbende  bent  op  de intellectuele-eigendomsrechten op alle materialen en informatie, waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot auteursrechten, ontwerpen, recepten en afbeeldingen, ongeacht de wijze van indiening (bijv. mondeling, elektronisch of schriftelijk), die bij Heinz worden ingediend in verband met de Actie ("Materialen"). U verklaart tevens dat de Materialen geen  inbreuk  maken  op  rechten  van derden  noch  anderszins  onrechtmatig  zijn.  U vrijwaart   Heinz   tegen  eventuele  vorderingen  van   derden   met   betrekking   tot   de Materialen.

5.3 Indien Materialen inbreuk maken op rechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn, heeft Heinz het recht om uw inzending te diskwalificeren en u aansprakelijk te stellen voor daardoor veroorzaakte schade.

5.4  Heinz  is  in  geen  geval  verantwoordelijk  of  aansprakelijk  voor  Actie-inzendingen en Materialen.

5.5 Heinz aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect, in verband met de Actie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: 

  a. de Prijs;

  b.  de annulering, onderbreking of aanpassing van de Actie;

  c.  onrechtmatig gebruik van door derden gebruikte systemen.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom


6.1 "Intellectuele eigendommen" betekent patent, patent rechten, rechten op uitvindingen, nut modellen,   fabriekssoorten,   morele   rechten,   persoonlijke   rechten,   handelsmerken, handelskleding,      goodwill,      bedrijfsnamen,      organisatienamen,      domeinnamen, auteursrecht,   ontwerprechten,   rechten   op   gegevens,   databankrechten,   rechten   op knowhow, specificaties,   recept   formuleringen,   handelsgeheimen   en   alle   andere intellectuele en industriële eigendommen en soortgelijke of analoge rechten die vallen onder de rechten van elk land (al dan niet geregistreerd, al dan niet nu aanwezig, in de toekomst of nu, en zonder beperking van verlengingen, uitbreidingen, herhalingen of opgebouwde rechten op de Actie) en alle lopende aanvragen voor en het recht om toe te passen voor of om hetzelfde te registeren.

6.2  Intellectuele-eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, zijn exclusief eigendom van Heinz en berusten bij Heinz.

6.3 Voor zover de juridische eigendom van alle dergelijke intellectuele-eigendomsrechten niet van  rechtswege  bij  Heinz  berust,  draagt  u  hierbij  over  en  cedeert  u  aan  Heinz  alle wereldwijde  rechten,    eigendommen    en    belangen    ten    aanzien    van    dergelijke intellectuele-eigendomsrechten, welke overdracht en cessie hierbij worden aanvaard.

6.4  Voor zover wettelijk mogelijk doet u hierbij afstand van en stemt u ermee in om nooit morele rechten jegens Heinz uit te oefenen die verleend zijn door middel van een recht tot  het  opeisen van  auteurschap,  het  maken  van  bezwaar  tegen  of  verhinderen  van aanpassingen, of het uitoefenen van controle op de publicatie of distributie ten aanzien van auteursrechtelijk beschermde werken.

6.5 Voor de volledigheid geldt dat Heinz of haar sub-licentiehouder het recht heeft om zonder (voorafgaande) kennisgeving en/of uw toestemming Materialen naar eigen goeddunken in te korten, aan te passen of te verwijderen.

6.6 Door deel te nemen aan de Actie geeft u Heinz het recht om uw naam en/of Materialen te gebruiken op onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn:

  a.  De Prijs; en/of

  b.  Driegangendiner  bij  het  hotel,  ingeschatte  commerciële  waarde  van  60  euro  per persoon

  c.  De  website  van  Heinz  en  sociale-netwerkpagina's,  waaronder  begrepen  maar  niet beperkt tot Twitter, Instagram en Pinterest.

6.7 Het plaatsen van hyperlinks naar de Actie is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  d.  Een hyperlink kan alleen gebruikt worden om te verwijzen naar de homepage van de Actie;

  e.  Advertenties,   aanduidingen  van   auteursrecht  en   andere   kennisgevingen  op de homepage van de Actie worden niet verborgen;

  f.   Het is niet toegestaan om te vermelden dat Heinz uw website sponsort of steunt;

  g.  Hyperlinks worden onmiddellijk verwijderd indien Heinz u daarom verzoekt.

  Bekijk a.u.b. ook de toepasselijke voorwaarden van de aanbieder van uw website.

 

Artikel 7 – Rechten van Heinz en/of het deelnemende hotel

7.1  Heinz behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, inzendingen uit te sluiten die niet zijn ingediend in overeenstemming met deze Voorwaarden   of   de   toepasselijke   wettelijke   verplichtingen   zonder   dat   zij aansprakelijk is voor eventuele schade. Het besluit van Heinz is in alle gevallen definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

7.2  Het  deelnemende  hotel  behoudt  zich  het  recht  voor  om  een  alternatieve  winnaar  te selecteren indien een winnaar een van deze Voorwaarden heeft geschonden.

7.3  Heinz behoudt zich het recht voor om de Actie zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te annuleren, uit te stellen of aan te passen indien het noodzakelijk is hiertoe over te gaan, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade, voor zover wettelijk toegestaan.

7.4  De Actie-inzending en bijbehorende materialen kunnen zonder voorafgaande toestemming door Heinz voor intern gebruik en privégebruik worden gebruikt.

7.5  Onbevoegde  aanpassing  van  voor  de  Actie  gebruikte  softwaretoepassingen  zonder  de voorafgaande toestemming van Heinz ('hacken') is verboden. Heinz stelt u aansprakelijk voor eventuele schade die daardoor door Heinz geleden wordt.

7.6  De Actie of Prijs mag niet gebruikt worden om:

  a.  uiting  te  geven  aan  politieke,  religieuze,  gewelddadige,  seksuele  of  racistische opvattingen die onrechtmatig of in strijd met de goede zeden zijn;

  b.  te beledigen, pesten, discrimineren of seksuele toespelingen te maken;

  c.  schadelijke software (bijv. virussen of wormen) op de software van Heinz te plaatsen;

  d.  de reputatie van Heinz te schaden;

  e.  inbreuk te maken op de (intellectuele-eigendoms)rechten van derden.


Artikel 8 – Contactgegevens

8.1 Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de Actie of deze Voorwaarden, neemt u dan 
contact op met:

  H.J. Heinz B.V.

  T.a.v. Heinz Consumentenservice, onder vermelding van winactie driegangendiner hotel Andaz 

  Amsterdam Prinsengracht

  Gustav Mahlerlaan 1228

  1081 LA Amsterdam, Nederland Telefoonnummer: 0800-0234 888

  E-mail: consumentenservice@heinz.nl

Artikel 9 – Diversen

9.1  Indien en voor zover bepalingen van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn of nietig of 
niet-afdwingbaar worden verklaard door een rechter laat dit de geldigheid van de overige bepalingen 
van deze Voorwaarden onverlet.

9.2  Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.3  Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht of aan een rechtbank die zich dichter bij de woonplaats van de deelnemer bevindt.