Heinz Ketchup Gourmet

ACTIEVOORWAARDEN

Nederland

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de Actie ("Actie") zoals omschreven in artikel 3 en 4 die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Amsterdam (Gustav Mahlerlaan 1228. 1081 LA) en/of een aan haar gelieerde onderneming (gezamenlijk genoemd "Heinz"). Door deel te nemen aan de Actie gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en eventuele algemene voorwaarden van sociale-mediaplatforms – waaronder begrepen maar niet beperkt tot Instagram – die volledig van toepassing kunnen zijn in aanvulling op deze Voorwaarden.

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deelname staat open voor inwoners van Nederland die ten minste 16 (zestien) jaar zijn ten tijde van hun deelname.

1.2 Personen onder de 16 (zestien) jaar hebben de toestemming van een ouder of wettelijke voogd nodig om deel te kunnen nemen aan de Actie.

1.3 Mensen die rechtstreeks zakelijk betrokken zijn bij de selectie van de winnaar(s) van de Actie mogen niet deelnemen aan deze Actie.

1.4 Het Privacybeleid en de Disclaimer van Heinz, die online geraadpleegd kunnen worden op https://www.heinz.nl/Privacy-Policy en https://www.heinz.nl/nl-NL/Contact/Disclaimer, zijn van toepassing op de Actie voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden.

1.5 Heinz heeft het recht om deze Voorwaarden gedurende de Actieperiode zonder voorafgaande kennisgeving aan deelnemers aan te passen. De versie van de Voorwaarden die van kracht was op het moment van deelname is van toepassing op de deelnemer.

1.6 Wijzigingen van deze Voorwaarden door Heinz worden gepubliceerd op de website van Heinz www.heinz.nl, waar u de mogelijkheid hebt om de Voorwaarden op te slaan of een exemplaar daarvan uit te printen.

1.7 Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door Instagram en is ook niet gelieerd aan Instagram.

 

Artikel 2 – Gegevens

2.1 Om deel te nemen aan de wedstrijd en Heinz in staat te stellen om met u te communiceren, kunt u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken aan Heinz (bijv. naam, (e-mail)adres, (mobiel) telefoonnummer). De persoonsgegevens kunnen door Heinz en partijen die betrokken zijn bij de afhandeling en verzending naar de winnaars gebruikt worden.

2.2 U garandeert dat alle door u verstrekte informatie juist, nauwkeurig en volledig is. Inzendingen met onjuiste informatie nemen niet deel aan de Actie.

2.3 Tijdens uw bezoek aan de website van Heinz kunnen gegevens worden verkregen door middel van een cookiebestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De website van Heinz gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. U kunt cookies weigeren door de instelling van uw browser te activeren die u in staat stelt om de plaatsing van cookies te weigeren. Dit kan echter nadelige gevolgen hebben voor de prestaties van de website. Voor nadere informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid, dat online geraadpleegd kan worden op https://www.heinz.nl/privacy-policy.

2.4 De gegevens die u aan Heinz verstrekt, worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor zover en op zodanige wijze als noodzakelijk is voor de in deze Voorwaarden vermelde doeleinden. Heinz zal al het redelijk noodzakelijke doen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met het Privacybeleid van Heinz worden behandeld. Heinz zal uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming verkopen of overdragen aan derden die geen onderdeel zijn van de Kraft Heinz Company.

2.5 Heinz kan persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

a. nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten die zijn aangegaan tussen u en Heinz;

b. nakoming van andere (wettelijke) verplichtingen;

c. om u te voorzien van informatie, producten of diensten waar u Heinz om vraagt of waarvan Heinz denkt dat deze interessant voor u kunnen zijn, indien u Heinz uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om voor zulke doeleinden contact met u op te nemen, met name ten aanzien van de Actie, andere promotionele kansspelen of speciale aanbiedingen.

2.6 Heinz neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging of onrechtmatige of onbevoegde verwerking.

2.7 U hebt het recht een formeel verzoek in te dienen om de informatie die Heinz over u heeft op te vragen. Voorts hebt u het recht om te eisen dat Heinz persoonsgegevens wijzigt of verwijdert. U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de klantenservice van Heinz, zie artikel 9 voor de contactgegevens.

2.8 Persoonsgegevens en computergegevens kunnen gekoppeld worden aan een computer of een IP-adres (Internet Protocol) om het eenvoudiger voor u te maken om informatie van Heinz op te vragen of om deel te nemen aan toekomstige promotionele kansspelen. Er worden uitsluitend computergegevens, niet zijnde persoonsgegevens, gebruikt voor het afstemmen van promotionele kansspelen op uw voorkeuren.

2.9 Indien een ouder of wettelijke voogd toestemming heeft gegeven voor deelname door personen onder de 16 (zestien) jaar, gebruikt Heinz uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie.

 

Artikel 3 Prijs

3.1 Win een pakket Heinz Tomato Ketchup Gourmet! Dit pakket bestaat uit de 3 smaken Gourmet Ketchup: Balsamic Vinegar and Sun ripened Tomato, Roasted Garlic and Sundried Tomato en Aromatic Herbs and Sun Ripened Tomato. Deze producten zijn sinds 7 mei in de winkel te verkrijgen en de geschatte commerciële waarde van het totale pakket is 10 euro.

3.2 De actie betreft een winactie, waarbij de consument een pakket Heinz Tomato Ketchup Gourmet kan winnen. Om in aanmerking te komen voor deze prijs, dient de consument te reageren op de betreffende instagrampost en daarbij iemand te taggen. Een medewerker van Heinz en/of community managent bureau trekt vervolgens willekeurig een winnaar.

 

Artikel 4 – Actie

4.1 Deze Actie start op zijn vroegst op 7 mei 2019 en eindigt uiterlijk op 13 mei 2019.

4.2 Deelnemers dienen zelf na te gaan of de Actie nog loopt. Alle na dit moment ontvangen inzendingen zijn automatisch ongeldig.

4.3 De winnaar wordt geselecteerd o.b.v. een willekeurige trekking. De trekking wordt gedaan door een medewerker van Heinz en/of community managent bureau. Het besluit is definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

4.4 De winnaar van de Actie wordt binnen 6 kalenderdagen na 13 mei 2019 via een reactie onder de post geïnformeerd. De winnaar wordt gevraagd een Privebericht te sturen. De winnaar heeft 5 dagen de tijd na deze geplaatste reactie om een Privebericht naar Heinz te sturen via de officiële Instagram waarop het bericht geplaatst is, anders wordt er een nieuwe winnaar gekozen.

4.5 Deelnemers kunnen maar maximaal één keer winnen gedurende de Actieperiode.

4.6 De Prijs is persoonsgebonden. De Prijs kan niet geretourneerd worden en is niet overdraagbaar en de Prijs kan niet worden omgeruild tegen geld.

4.7 Heinz behoudt zich het recht voor om een alternatieve Prijs aan te bieden van een gelijke of grotere waarde indien de oorspronkelijk aangeboden Prijs niet meer beschikbaar is om redenen die buiten haar macht liggen.

4.8 Kansspelbelastingen of -heffingen die bij de toekenning van de Prijs verschuldigd zijn op grond van de belastingwetgeving van het rechtsgebied waar zich voor dergelijke belastingdoeleinden een belastbaar feit geacht wordt voor te doen, zijn voor zover wettelijk toegestaan voor rekening van Heinz. Alle vormen van andere buitenlandse, binnenlandse of lokale belastingen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot individuele inkomstenbelastingen) die door een desbetreffend rechtsgebied opgelegd kunnen worden of waarvoor zij een aanslag op kunnen leggen als gevolg van deelname aan de Actie of de toekenning van de Prijs zijn voor rekening van de desbetreffende winnaar van de Prijs en/of de deelnemer.

4.9 Heinz heeft geen controle over de uitreiking van de Prijs door de desbetreffende supermarkt. Heinz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de acceptatie en uitreiking van de Prijs.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Door deelname aan de Actie gaat u ermee akkoord dat deelname aan de Actie voor uw eigen risico is.

5.2 Door deelname aan de Actie verklaart u dat u de enige rechthebbende bent op de intellectuele-eigendomsrechten op alle materialen en informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerpen, recepten en afbeeldingen, ongeacht de wijze van indiening (bijv. mondeling, elektronisch of schriftelijk), die bij Heinz worden ingediend in verband met de Actie ("Materialen"). U verklaart tevens dat de Materialen geen inbreuk maken op rechten van derden noch anderszins onrechtmatig zijn. U vrijwaart Heinz tegen eventuele vorderingen van derden met betrekking tot de Materialen.

5.3 Indien Materialen inbreuk maken op rechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn, heeft Heinz het recht om uw inzending te diskwalificeren en u aansprakelijk te stellen voor daardoor veroorzaakte schade.

5.4 Heinz is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor Actie-inzendingen en Materialen.

5.5 Heinz aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect, in verband met de Actie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

a. de Prijs;

b. de annulering, onderbreking of aanpassing van de Actie;

c. onrechtmatig gebruik van door derden gebruikte systemen.

 

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

6.1 "Intellectuele eigendommen" betekent patent, patent rechten, rechten op uitvindingen, nut modellen, fabriekssoorten, morele rechten, persoonlijke rechten, handelsmerken, handelskleding, goodwill, bedrijfsnamen, organisatienamen, domeinnamen, auteursrecht, ontwerprechten, rechten op gegevens, databankrechten, rechten op knowhow, specificaties, recept formuleringen, handelsgeheimen en alle andere intellectuele en industriële eigendommen en soortgelijke of analoge rechten die vallen onder de rechten van elk land (al dan niet geregistreerd, al dan niet nu aanwezig, in de toekomst of nu, en zonder beperking van verlengingen, uitbreidingen, herhalingen of opgebouwde rechten op de Actie) en alle lopende aanvragen voor en het recht om toe te passen voor of om hetzelfde te registeren.

6.2 Intellectuele-eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, zijn exclusief eigendom van Heinz en berusten bij Heinz.

6.3 Voor zover de juridische eigendom van alle dergelijke intellectuele-eigendomsrechten niet van rechtswege bij Heinz berust, draagt u hierbij over en cedeert u aan Heinz alle wereldwijde rechten, eigendommen en belangen ten aanzien van dergelijke intellectuele-eigendomsrechten, welke overdracht en cessie hierbij worden aanvaard.

6.4 Voor zover wettelijk mogelijk doet u hierbij afstand van en stemt u ermee in om nooit morele rechten jegens Heinz uit te oefenen die verleend zijn door middel van een recht tot het opeisen van auteurschap, het maken van bezwaar tegen of verhinderen van aanpassingen, of het uitoefenen van controle op de publicatie of distributie ten aanzien van auteursrechtelijk beschermde werken.

6.5 Voor de volledigheid geldt dat Heinz of haar sub-licentiehouder het recht heeft om zonder (voorafgaande) kennisgeving en/of uw toestemming Materialen naar eigen goeddunken in te korten, aan te passen of te verwijderen.

6.6 Door deel te nemen aan de Actie geeft u Heinz het recht om uw naam en/of Materialen te gebruiken op onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn:

a. De Prijs; en/of

b. Heinz Tomato Ketchup Gourmet pakket, ingeschatte commerciële waarde van 10 euro

c. De website van Heinz en sociale-netwerkpagina's, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Twitter, Facebook en Instagram.

6.7 Het plaatsen van hyperlinks naar de Actie is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

d. Een hyperlink kan alleen gebruikt worden om te verwijzen naar de homepage van de Actie;

e. Advertenties, aanduidingen van auteursrecht en andere kennisgevingen op de homepage van de Actie worden niet verborgen;

f. Het is niet toegestaan om te vermelden dat Heinz uw website sponsort of steunt;

g. Hyperlinks worden onmiddellijk verwijderd indien Heinz u daarom verzoekt.

Bekijk a.u.b. ook de toepasselijke voorwaarden van de aanbieder van uw website.

 

Artikel 7 – Rechten van Heinz en/of de deelnemende supermarkt

7.1 Heinz behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, inzendingen uit te sluiten die niet zijn ingediend in overeenstemming met deze Voorwaarden of de toepasselijke wettelijke verplichtingen zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade. Het besluit van Heinz is in alle gevallen definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

7.2 De deelnemende supermarkt behoudt zich het recht voor om een alternatieve winnaar te selecteren indien een winnaar een van deze Voorwaarden heeft geschonden.

7.3 Heinz behoudt zich het recht voor om de Actie zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te annuleren, uit te stellen of aan te passen indien het noodzakelijk is hiertoe over te gaan, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade, voor zover wettelijk toegestaan.

7.4 De Actie-inzending en bijbehorende materialen kunnen zonder voorafgaande toestemming door Heinz voor intern gebruik en privégebruik worden gebruikt.

7.5 Onbevoegde aanpassing van voor de Actie gebruikte softwaretoepassingen zonder de voorafgaande toestemming van Heinz ('hacken') is verboden. Heinz stelt u aansprakelijk voor eventuele schade die daardoor door Heinz geleden wordt.

7.6 De Actie of Prijs mag niet gebruikt worden om:

a. uiting te geven aan politieke, religieuze, gewelddadige, seksuele of racistische opvattingen die onrechtmatig of in strijd met de goede zeden zijn;

b. te beledigen, pesten, discrimineren of seksuele toespelingen te maken;

c. schadelijke software (bijv. virussen of wormen) op de software van Heinz te plaatsen;

d. de reputatie van Heinz te schaden;

e. inbreuk te maken op de (intellectuele-eigendoms)rechten van derden.

 

Artikel 8 – Contactgegevens

8.1 Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de Actie of deze Voorwaarden, neemt u dan contact op met:

H.J. Heinz B.V.

T.a.v. Heinz Consumentenservice, onder vermelding van winactie Heinz Tomato Ketchup Gourmet.

Gustav Mahlerlaan 1228

1081 LA Amsterdam, Nederland

Telefoonnummer: 0800-0234 888

E-mail: consumentenservice@heinz.nl

 

Artikel 9 – Diversen

9.1 Indien en voor zover bepalingen van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn of nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard door een rechter laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

9.2 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.3 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht of aan een rechtbank die zich dichter bij de woonplaats van de deelnemer bevindt